Słowniczek Pojęć

Pryzma brył rud: Po uzyskaniu urobku w postaci zmineralizowanej skały, będzie ona rozdrabniana pod ziemią, a następnie transportowana na powierzchnię. Przed przetwarzaniem może być tymczasowo zmagazynowana na pryzmie.

Zakład przetwórczy: Firma Rathdowney będzie stosować sprawdzone  metody mechaniczne (rozdrabnianie i mielenie) oraz proces ‘flotacji pianowej’ w celu przetworzenia rud cynku i ołowiu. Reagenty stosowane w procesie flotacji pianowej są najczęściej organiczne i nieszkodliwe, a także nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzkiego ani środowiska. Badania metalurgiczne pokazują, że w ramach Projektu Olza produkowane będą czyste koncentraty rud cynku i ołowiu o wysokiej jakości. Koncentraty te będą transportowane koleją poza zakład do końcowego przetworzenia na cynk i ołów, które to metale można wykorzystać do produkcji wyrobów konsumpcyjnych i przemysłowych.

Składowisko odpadów przeróbczych: Odpady to zmielona skała pozostała po usunięciu cennych rud cynku i ołowiu. Wysoce zaawansowane technicznie składowisko odpadów przeróbczych (TSF), z wieloma urządzeniami zapobiegającymi wyciekowi nadmiaru odpadów i instalacją zarządzającą, zapewni bezpieczne i trwałe magazynowanie odpadów przeróbczych w ramach Projektu Olza. Cała woda wchodząca do TSF z odpadami lub w postaci opadów będzie łapana do ponownego użycia w zakładzie rozdrabniania i/lub uzdatniana przed wypuszczeniem.  Składowisko będzie sukcesywnie rekultywowane (woda powierzchniowa będzie usuwana, gleby organiczne będą wymieniane oraz sadzone będą odpowiednie rośliny) w celu przywrócenia obszaru do poprzednich możliwości użytkowania w trakcie trwania Projektu Olza.

Uzdatnianie wody: Woda z wyrobisk podziemnych, woda nadmiarowa ze składowiska odpadów przeróbczych i z opadów na terenie kopalni będzie w całości zbierana do zbiorników na wodę na powierzchni. Zakład rozdrabniania będzie wykorzystywać wodę z tych zbiorników. Przed wypuszczeniem wszelka nadmiarowa woda będzie uzdatniana w nowoczesnym zakładzie uzdatniania.

Wejścia na powierzchni i podziemna działalność wydobywcza: Kopalnia w ramach Projektu Olza jest planowana jako kopalnia podziemna, eksploatowana systemem komorowo-filarowym, na głębokości 100-250m. Wydobycie planowane jest na ok. 6 000 ton rud cynku/ołowiu dziennie. Do podziemnej części kopalni będą prowadziły dwa wzmocnione wejścia, znajdujące się na powierzchni, prowadzące do tuneli podziemnych zwanych ‘upadowymi’, opadających z poziomu powierzchni. Jedna upadowa będzie wykorzystywana do transportu pracowników, sprzętu i materiałów do i z wyrobisk podziemnych, a druga będzie mieściła w sobie przenośnik do transportu rud cynku/ołowiu z rozdrabniacza znajdującego się pod ziemią na powierzchnię.

‘System komorowo-filarowy’ odnosi się do sytemu wydobycia w kopalni podziemnej, charakteryzujący się stosunkowo niskim profilem wydobycia w poprzek płaskiej lub poziomej płaszczyzny mineralizacji. ‘Filary’ są obszarami skały, które nie są usuwane, zapewniając stabilność i zapobiegając osiadaniu lub zapadaniu podziemnych wykopów.

Przodki wybierkowe: Obszary, z których wydobywane będą rudy cynku i ołowiu nazywane są ‘przodkami wybierkowymi’. W ramach Projektu Olza, przodki będą miały wysokość 3,5 - 10m i szerokość 4m. Dojście do przodków będzie prowadziło stosunkowo krótkimi tunelami zwanymi „chodnikami”, o szerokości 5m i wysokości 5m. 

Obszary składowania odnoszą się do obszarów gruntu lub chodnika, zlokalizowanych w pobliżu lub na terenie budowy, które służą do odbioru, przechowywania i częściowego montażu sprzętu i materiałów do zainstalowania lub konstrukcji.