Pytania i odpowiedzi

Czym jest Projekt Olza?

Projekt Olza jest przedsięwzięciem realizowanym przez firmę Rathdowney Polska Sp. z o. o. (Rathdowney), mającym na celu wydobycie udokumentowanych zasobów rud cynku i ołowiu w południowo-zachodniej części powiatu zawierciańskiego, poprzez budowę nowoczesnej podziemnej kopalni o długim okresie użytkowania.

Od 2010 r. firma Rathdowney zainwestowała ponad 84 mln zł w zakrojone na szeroką skalę badania geologiczne, środowiskowe i inżynieryjne, a także konsultacje społeczne w ramach Projektu Olza.


Jaki jest stan zaawansowania Projektu Olza?

W 2015 r., po kilku latach badań geologicznych i inżynieryjnych, firma Rathdowney ogłosiła wynik wstępnej oceny ekonomicznej dla podziemnej kopalni o potencjale wydobycia 6 000 ton dziennie, a także konwencjonalnego zakładu rozdrabniania w ramach Projektu Olza.ó Od tego czasu firma wykonała dalsze prace środowiskowo-inżynieryjne w celu uszczegółowienia planu wydobycia oraz przygotowania się do procesu wydawania zezwoleń.

W kolejnych miesiącach firma Rathdowney przedstawi plan budowy kopalni w ramach Projektu Olza, a po sporządzeniu oceny oddziaływania na środowisko rozpocznie się proces udzielania zezwoleń, realizowany przez Ministerstwo Środowiska.


Kiedy rozpocznie się wydobycie rud cynku i ołowiu w ramach Projektu Olza?

W celu uzyskania koncesji na wydobycie należy spełnić wiele wymagań przewidzianych przez rząd polski.ó Od przedłożenia planu budowy kopani przez firmę Rathdowney Polska przewidywany okres do zakończenia procesu uzyskiwania zezwoleń wynosi około 1-2 lata.ó Budowa kopalni i infrastruktury zajmie dodatkowo 2 lata, a zatem wydobycie koncentratu rud cynku i ołowiu w podziemnej kopalni w ramach Projektu Olza może rozpocząć się w ciągu 3--4 lat od przedłożenia propozycji planu budowy polskim władzom koncesyjnym.


W jakim stopniu działania prowadzone w ramach Projektu Olza będą oddziaływać na krajobraz?

Obiekty powierzchniowe w nowoczesnych podziemnych kopalniach rud cynku i ołowiu, takich jak przewidziano w ramach Projektu Olza, są generalnie budowane odpowiednio do skali lokalnych zabudowań -- o wielkości podobnej do lokalnej galerii handlowej -- i są zaprojektowane tak, aby się wpasować w otaczający krajobraz. Wspomniane obiekty obejmują:


Jaki jest plan ochrony zasobów wodnych podczas budowy kopalni i wydobycia w ramach Projektu Olza?

Zakłada się, że w ramach Projektu Olza nie będzie żadnego wpływu na warstwy wód powierzchniowych ani przypowierzchniowych.

Kopalnia w ramach Projektu Olza będzie obiektem o pełnym odzysku wody, co oznacza, że cała woda wchodząca na jej teren -- zarówno z podziemnych wyrobisk jak i z obszaru infrastruktury powierzchniowej -- będzie zatrzymywana do ponownego użytku w zakładzie i/lub uzdatniana przed wypuszczeniem lub rozprowadzeniem siecią lokalną.ó Nowoczesny zakład uzdatniania wody zostanie zbudowany w celu zapewnienia, że wody nadmiarowe w ramach Projektu Olza przed wypuszczeniem będą spełniać surowe polskie i unijne normy dotyczące jakości wody. Wszelkie wody powierzchniowe i opadowe w otoczeniu kopalni będą kierowane poza teren zakładu.


Jaki jest plan ochrony najbliższego krajobrazu i budynków przed skutkami podziemnej działalności wydobywczej?

Chociaż w przeszłości zdarzało się, że w wyniku prowadzonej w południowo-zachodniej części Polski podziemnej działalności górniczej dochodziło do osunięć (zapadania się) gruntu i innych negatywnych skutków widocznych na powierzchni, zastosowanie nowoczesnych technologii i praktyk wydobywczych w znacznym stopniu zmniejszy lub całkowicie wyeliminuje zmiany na powierzchni gruntu.ó Firma Rathdowney zastosuje najnowocześniejsze rozwiązania, obejmujące:

  • tam gdzie to możliwe, umiejscowienie podziemnej działalności wydobywczej i związanych z nią działań w obszarach o małej gęstości zabudowy lub na obszarach niezabudowanych;
  • zasypanie obszarów części podziemnej czystym piaskiem w możliwie największym zakresie, tak szybko jak to praktycznie możliwe po zakończeniu działalności wydobywczej, a także zastosowanie najnowocześniejszych trójwymiarowych technik do badań podziemnych, z dodatkowym wspomaganiem strukturalnym.
  • przeprowadzenie badań gruntu i sporządzenie modelu prognozującego skutki na powierzchni gruntu, ocenę potencjalnych wpływów oraz wzmocnienie konstrukcji przed rozpoczęciem podziemnej działalności wydobywczej; w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zob. rozdz. pt. Kontrola wpływu na infrastrukturę powierzchniową .

Firma Rathdowney planuje również rozdrabnianie rud pod ziemią, co w dużym stopniu przyczyni się do zmniejszenia poziomu hałasu i zapylenia na powierzchni.


Ile miejsc pracy zostanie stworzonych z chwilą wybudowania kopalni w ramach Projektu Olza?

Firma Rathdowney opowiada się za zatrudnianiem jak największej liczby osób miejscowych, a także za wydatkami lokalnymi. Firma woli zatrudniać wykwalifikowany personel wywodzący się ze społeczności lokalnych i wykorzystywać firmy lokalne, dysponujące odpowiednim doświadczeniem i materiałami, do wykonywania prac w ramach nowego przedsięwzięcia. Firma podejmuje współpracę z instytucjami edukacyjnymi na zasadzie partnerstwa w celu wyuczenia koniecznych umiejętności w zakresie prowadzonej działalności w wielu dyscyplinach.

Do pracy w kopalni i w zakładzie rozdrabniania o potencjale 6 000 ton dziennie w ramach Projektu Olza firma planuje zatrudnienie bezpośrednie na poziomie 250-400 osób podczas budowy i 450 osób po uruchomieniu zakładu.ó Analiza wpływu działalności zakładu na ogólne zatrudnienie wskazuje, że działalność prowadzona na taką skalę spowoduje stworzenie ogółem 3 300 miejsc pracy - bezpośrednich, pośrednich (dostawcy i wykonawcy) oraz pochodnych (miejsca pracy stworzone dzięki wydatkom ponoszonym przez pracowników kopalni) -- w powiecie zawierciańskim, oraz 5 400 miejsc pracy w Polsce.

Również inne korzyści staną się udziałem społeczności lokalnych, regionu i całego kraju, poprzez zakup usług oraz uiszczanie opłat licencyjnych i podatków. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zob. rozdz. pt. Korzyści społeczno-ekonomiczne .