Ochrona środowiska

Firma Rathdowney z wielkim zaangażowaniem dąży do zapewnienia, że wszystkie działania prowadzone przez nią są prowadzone w sposób przyjazny środowisku i zrównoważony. W szczególności, jesteśmy świadomi znaczenia ochrony zasobów wodnych, szczególnie wód podziemnych, dla społeczności mieszkających na terenie objętym Projektem Olza.

Pamiętając o Zasadach Odpowiedzialnego Gospodarowania Zasobami Mineralnymi, firma Rathdowney zaangażowała uznanych ekspertów z Polski i zagranicy w celu zaplanowania i wykonania wszystkich czynności związanych z poszukiwaniem i zagospodarowaniem zasobów, z uważnym uwzględnieniem potencjalnego ryzyka dla wód podziemnych.

  • Udokumentowaliśmy występowanie wód i zapobiegliśmy mieszaniu się różnych poziomów wodonośnych, stosując nowoczesne metody wiertnicze.
  • Podczas wierceń stosowaliśmy materiały przyjazne środowisku i czystą wodę.
  • We właściwy sposób magazynowaliśmy i stosowaliśmy płuczkę wiertniczą.
  • Wszystkie paliwa i sprzęt trzymane były w zamkniętych pojemnikach/pomieszczeniach w celu uniknięcia ewentualnych wycieków płynów niebezpiecznych.
  • Usuwaliśmy wszystkie odpady w autoryzowanych zakładach utylizacji.
  • Szczelnie zamykaliśmy wszystkie otwory wiertnicze, które nie będą wykorzystywane do dalszych badań.
  • Instalowaliśmy piezometry (urządzenia monitorujące) w wybranych otworach wiertnicznych w celu umożliwienia zbierania danych na temat zasobów wód podziemnych.
  • Sprawdziliśmy dostępne dane i przeprowadziliśmy badania zasobów wodnych w celu przyszłego planowania kopalni i monitorowania środowiska.


Wiercenia poszukiwawcze w ramach Projektu Olza.

 
Miejsce odwiertów poszukiwawczych w ramach Projektu Olza - przed i po rekultywacji.