Pytania i odpowiedzi

Czym jest Projekt Olza?

Projekt Olza jest przedsięwzięciem realizowanym przez firmę Rathdowney Polska Sp. z o. o. (Rathdowney), mającym na celu wydobycie udokumentowanych zasob�w rud cynku i ołowiu w południowo-zachodniej części powiatu zawierciańskiego, poprzez budowę nowoczesnej podziemnej kopalni o długim okresie użytkowania.

Od 2010 r. firma Rathdowney zainwestowała ponad 84 mln zł w zakrojone na szeroką skalę badania geologiczne, środowiskowe i inżynieryjne, a także konsultacje społeczne w ramach Projektu Olza.


Jaki jest stan zaawansowania Projektu Olza?

W 2015 r., po kilku latach badań geologicznych i inżynieryjnych, firma Rathdowney ogłosiła wynik wstępnej oceny ekonomicznej dla podziemnej kopalni o potencjale wydobycia 6 000 ton dziennie, a także konwencjonalnego zakładu rozdrabniania w ramach Projektu Olza.� Od tego czasu firma wykonała dalsze prace środowiskowo-inżynieryjne w celu uszczeg�łowienia planu wydobycia oraz przygotowania się do procesu wydawania zezwoleń.

W kolejnych miesiącach firma Rathdowney przedstawi plan budowy kopalni w ramach Projektu Olza, a po sporządzeniu oceny oddziaływania na środowisko rozpocznie się proces udzielania zezwoleń, realizowany przez Ministerstwo Środowiska.


Kiedy rozpocznie się wydobycie rud cynku i ołowiu w ramach Projektu Olza?

W celu uzyskania koncesji na wydobycie należy spełnić wiele wymagań przewidzianych przez rząd polski.� Od przedłożenia planu budowy kopani przez firmę Rathdowney Polska przewidywany okres do zakończenia procesu uzyskiwania zezwoleń wynosi około 1-2 lata.� Budowa kopalni i infrastruktury zajmie dodatkowo 2 lata, a zatem wydobycie koncentratu rud cynku i ołowiu w podziemnej kopalni w ramach Projektu Olza może rozpocząć się w ciągu 3--4 lat od przedłożenia propozycji planu budowy polskim władzom koncesyjnym.


W jakim stopniu działania prowadzone w ramach Projektu Olza będą oddziaływać na krajobraz?

Obiekty powierzchniowe w nowoczesnych podziemnych kopalniach rud cynku i ołowiu, takich jak przewidziano w ramach Projektu Olza, są generalnie budowane odpowiednio do skali lokalnych zabudowań -- o wielkości podobnej do lokalnej galerii handlowej -- i są zaprojektowane tak, aby się wpasować w otaczający krajobraz. Wspomniane obiekty obejmują:


Jaki jest plan ochrony zasob�w wodnych podczas budowy kopalni i wydobycia w ramach Projektu Olza?

Zakłada się, że w ramach Projektu Olza nie będzie żadnego wpływu na warstwy w�d powierzchniowych ani przypowierzchniowych.

Kopalnia w ramach Projektu Olza będzie obiektem o pełnym odzysku wody, co oznacza, że cała woda wchodząca na jej teren -- zar�wno z podziemnych wyrobisk jak i z obszaru infrastruktury powierzchniowej -- będzie zatrzymywana do ponownego użytku w zakładzie i/lub uzdatniana przed wypuszczeniem lub rozprowadzeniem siecią lokalną.� Nowoczesny zakład uzdatniania wody zostanie zbudowany w celu zapewnienia, że wody nadmiarowe w ramach Projektu Olza przed wypuszczeniem będą spełniać surowe polskie i unijne normy dotyczące jakości wody. Wszelkie wody powierzchniowe i opadowe w otoczeniu kopalni będą kierowane poza teren zakładu.


Jaki jest plan ochrony najbliższego krajobrazu i budynk�w przed skutkami podziemnej działalności wydobywczej?

Chociaż w przeszłości zdarzało się, że w wyniku prowadzonej w południowo-zachodniej części Polski podziemnej działalności g�rniczej dochodziło do osunięć (zapadania się) gruntu i innych negatywnych skutk�w widocznych na powierzchni, zastosowanie nowoczesnych technologii i praktyk wydobywczych w znacznym stopniu zmniejszy lub całkowicie wyeliminuje zmiany na powierzchni gruntu.� Firma Rathdowney zastosuje najnowocześniejsze rozwiązania, obejmujące:

  • tam gdzie to możliwe, umiejscowienie podziemnej działalności wydobywczej i związanych z nią działań w obszarach o małej gęstości zabudowy lub na obszarach niezabudowanych;
  • zasypanie obszar�w części podziemnej czystym piaskiem w możliwie największym zakresie, tak szybko jak to praktycznie możliwe po zakończeniu działalności wydobywczej, a także zastosowanie najnowocześniejszych tr�jwymiarowych technik do badań podziemnych, z dodatkowym wspomaganiem strukturalnym.
  • przeprowadzenie badań gruntu i sporządzenie modelu prognozującego skutki na powierzchni gruntu, ocenę potencjalnych wpływ�w oraz wzmocnienie konstrukcji przed rozpoczęciem podziemnej działalności wydobywczej; w celu uzyskania bardziej szczeg�łowych informacji zob. rozdz. pt. Kontrola wpływu na infrastrukturę powierzchniową .

Firma Rathdowney planuje r�wnież rozdrabnianie rud pod ziemią, co w dużym stopniu przyczyni się do zmniejszenia poziomu hałasu i zapylenia na powierzchni.


Ile miejsc pracy zostanie stworzonych z chwilą wybudowania kopalni w ramach Projektu Olza?

Firma Rathdowney opowiada się za zatrudnianiem jak największej liczby os�b miejscowych, a także za wydatkami lokalnymi. Firma woli zatrudniać wykwalifikowany personel wywodzący się ze społeczności lokalnych i wykorzystywać firmy lokalne, dysponujące odpowiednim doświadczeniem i materiałami, do wykonywania prac w ramach nowego przedsięwzięcia. Firma podejmuje wsp�łpracę z instytucjami edukacyjnymi na zasadzie partnerstwa w celu wyuczenia koniecznych umiejętności w zakresie prowadzonej działalności w wielu dyscyplinach.

Do pracy w kopalni i w zakładzie rozdrabniania o potencjale 6 000 ton dziennie w ramach Projektu Olza firma planuje zatrudnienie bezpośrednie na poziomie 250-400 os�b podczas budowy i 450 os�b po uruchomieniu zakładu.� Analiza wpływu działalności zakładu na og�lne zatrudnienie wskazuje, że działalność prowadzona na taką skalę spowoduje stworzenie og�łem 3 300 miejsc pracy - bezpośrednich, pośrednich (dostawcy i wykonawcy) oraz pochodnych (miejsca pracy stworzone dzięki wydatkom ponoszonym przez pracownik�w kopalni) -- w powiecie zawierciańskim, oraz 5 400 miejsc pracy w Polsce.

R�wnież inne korzyści staną się udziałem społeczności lokalnych, regionu i całego kraju, poprzez zakup usług oraz uiszczanie opłat licencyjnych i podatk�w. W celu uzyskania bardziej szczeg�łowych informacji zob. rozdz. pt. Korzyści społeczno-ekonomiczne .