NOWOCZESNA PODZIEMNA DZIAŁALNOŚĆ WYDOBYWCZA

W ramach Projektu Olza planowana jest budowa kopalni podziemnej, eksploatującej złoże systemem komorowo - filarowym. Działalność g�rnicza będzie prowadzona na głębokości od 100 do 250 m pod poziomem terenu, z wydobyciem ok. 6000 ton2 rud cynku i ołowiu dziennie.

Kliknij, aby powiększyć

Schematyczny przekr�j pokazujący geologię terenu Projektu Olza. Prace wydobywcze prowadzone byłyby w warstwie triasowej.

System komorowo - filarowy odnosi się do rodzaju podziemnej działalności eksploatacyjnej, charakteryzującej się wydobyciem o względnie niskim profilu, prowadzonym w płaszczyźnie płaskiej lub poziomo występującej mineralizacji. Filary odnoszą się do obszar�w skały w eksploatowanym terenie, kt�re nie są usuwane. Filary są umiejscowione strategicznie, a ich wielkość pozwala na utrzymanie stabilności kopalni i bezpieczeństwa pracownik�w, zapobiegając zawałom stropu.

Kliknij, aby powiększyć

Zasadnicze elementy podziemnej działalności wydobywczej prowadzonej systemem komorowo-filarowym, zaproponowanej dla Projektu Olza.

Podziemne obszary wydobywcze w ramach Projektu Olza zostaną udostępnione za pomocą dw�ch wkop�w wykonanych od powierzchni terenu. Te wzmocnione wejścia prowadzą do upadowych, czyli nachylonych tuneli podziemnych. Jedna z upadowych zostanie wykorzystana do transportu robotnik�w, sprzętu i materiał�w do i z podziemnych wyrobisk g�rniczych. Druga zostanie wyposażona w przenośnik do transportu rudy cynku i ołowiu z zamontowanej pod ziemią kruszarki na powierzchnię.

(Rozdrabnianie rudy pod ziemią, a nie po na powierzchni ziemi, w dużym stopniu zmniejszy hałas na powierzchni i ograniczy powstawanie pył�w powstających w związku z działaniami prowadzonymi w ramach Projektu Olza).

W podziemnej części znajdować się będzie specjalnie zaprojektowany nowoczesny sprzęt g�rniczy do prowadzenia prac polegających na wierceniu otwor�w strzałowych i transporcie urobku. Sprzęt taki obejmuje:

  • wiertnicę (lub wiertnicę samojezdną z wysięgnikiem) do wiercenia otwor�w w celu umieszczenia materiał�w wybuchowych stosowanych do rozbijania skał;
  • ładowarkę (lub maszynę typu Scooptram) w celu nabierania rozkruszonej skały/rudy i ładowania jej na wozy odstawcze;
  • niskoprofilowe wozy odstawcze do transportu rozkruszonej skały/rudy do kruszarki;
  • kruszarka podziemna stosowana w celu zmniejszenia rozkruszonej skały do wielkości nadającej się do mielenia;
  • przenośnik do transportu zmielonej rudy cynku/ołowiu na powierzchnię do dalszej obr�bki.

Obszary podziemne, w kt�rych wydobywane będą rudy cynku i ołowiu nazywane są przodkami wybierkowymi. Og�lnie wysokość i szerokość przodk�w wybierkowych w Projekcie Olza będzie wynosić od 3,5 do 10 metr�w. Po całkowitym wybraniu urobku i pozyskaniu rudy, zostaną one zasypane czystym piaskiem w celu uniknięcia osiadania terenu lub innych skutk�w na powierzchni terenu.

Chodniki podziemne wydrążone w celu usprawnienia działalności g�rniczej i przemieszczania się pomiędzy przodkami zwane są przekopami. Generalnie, przekopy w ramach Projektu Olza będą stosunkowo kr�tkimi tunelami o szerokości 5 m i wysokości 5 m. Tak jak w przypadku przodk�w, przekopy zostaną zasypane czystym piaskiem zaraz po zakończeniu działalności g�rniczej, kt�rej służą.

Prace wydobywcze prowadzone w ramach Projektu Olza będą obejmować r�wnież inne elementy podziemne, np.:

  • komory serwisowe i remontowe, miejsca magazynowania paliwa i materiał�w wybuchowych, a także innych materiał�w;
  • kanały wentylacyjne i przewody wentylacyjne doprowadzające świeże powietrze oraz usuwające powietrze zanieczyszczone;
  • studzienki odwadniające, pompy i dopływy wody;
  • energetyczny system rozdzielczy;
  • zabezpieczenia i wyposażenie bezpieczeństwa, obejmujące obszary służące jako miejsca schronienia.


Sprzęt do zastosowania podczas prowadzenia podziemnej działalności wydobywczej: ładowarka (po lewej); wiertnica (po prawej)

Planowanie w ramach Projektu Olza znajduje się nadal na wstępnym etapie projektowania inżynieryjnego.

Szczeg�łowe plany inżynieryjne i zarządzania środowiskiem zostaną sfinalizowane z udziałem odpowiednich organ�w administracji w trakcie proces�w regulacyjnych i wydawania pozwoleń w ramach procedury oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) i przygotowania planu zagospodarowania złoża (PZZ).

____________________________
2 W oparciu o proponowany plan kopalni przedstawiony w raporcie pt. “NI 43-101 Technical Report on the Preliminary Economic Assessment of the Project Olza Zinc-Lead Project, Poland” autorstwa C. Bray, MAusIMM (CP), L. Roberts, MAusIMM (CP), C. Bonson, EurGeol, PGeo., H. El Idrysy, CGeol, FGS, oraz K. Czajewski, PEng, SRK Consulting (UK) Limited i L. Melis, PEng, Melis Engineering Ltd, z dnia 31 grudnia 2014 r., dostępny na stronie: www.sedar.com.