LIKWIDACJA KOPALNI I REKULTYWACJA TERENU

Tam, gdzie to możliwe, firma Rathdowney będzie stopniowo rekultywować tereny, na które Projekt Olza będzie miał wpływ, tj. tak szybko jak to możliwe, w oparciu o postępy działalności górniczej i działań z nią związanych, bez oczekiwania na zakończenie wszystkich działań związanych z projektem.

Na przykład, rekultywacja składowiska odpadów przeróbczych w ramach Projektu Olza będzie odbywać się stopniowo.

W miarę wypełniania poszczególnych kwater składowiska, zostaną one wyposażone w układ drenażu, przykryte, pokryte warstwą gleby organicznej i obsadzone roślinnością. Po zamknięciu kopalni, całe składowisko odpadów przeróbczych zostanie przywrócone do poprzedniego stanu i zasadzona zostanie na jego terenie roślinność. Celem jest przywrócenie obszaru, na którym znajdować się będzie składowisko do stanu stabilnego i produktywnego użytkowania w sposób niewymagający ciągłego monitorowania czy utrzymania.

  Stopniowa rekultywacja składowiska odpadów przeróbczych w nowoczesnej podziemnej kopalni rud cynku i ołowiu w Irlandii.

Podobnie, w miarę postępu podziemnej działalności wydobywczej, stopniowe zasypywanie wyeksploatowanych przodków wybierkowych i porzuconych chodników kopalni czystym piaskiem nastąpi tak szybko jak to będzie praktycznie możliwe. Na koniec podziemnej działalności wydobywczej cała infrastruktura podziemna zostanie wypełniona czystym piaskiem, wszystkie otwory zostaną zamknięte, a także zaprzestane zostanie pompowanie podziemne. Wyrobiska górnicze wypełnią wody podziemne.

Po zamknięciu kopalni firma Rathdowney nie przewiduje żadnego długoterminowego wpływu na regionalny reżim wód podziemnych w związku z rekultywacją podziemnych wyrobisk górniczych powstałych w ramach Projektu Olza. Jednak firma Rathdowney będzie monitorować jakość wód podziemnych przez pewien czas po likwidacji kopalni. Jeżeli będzie to konieczne, wody podziemne będą pompowane na powierzchnię w celu oczyszczenia aż do czasu, gdy zostanie wykazane, że jakość wód podziemnych w regionie powróciła do stanu sprzed budowy kopalni.

Cała infrastruktura powierzchniowa potrzebna w ramach Projektu Olza zostanie usunięta po zamknięciu zakładu, z wyjątkiem jej elementów koniecznych do monitorowania środowiska i utrzymania. Gleba żyzna zostanie nawieziona we wszystkich naruszonych obszarach i teren zostanie ponownie ukształtowany, wraz z zasadzeniem roślinności.

Celem rekultywacji terenu po zakończeniu działań związanych z likwidacją kopalni będzie przywrócenie całego terenu zajmowanego w czasie projektu do stanu stabilnego i produktywnego użytku, łącznie z lasami, co będzie wymagać niewielkiego lub nieciągłego monitoringu i utrzymania.

Planowanie w ramach Projektu Olza znajduje się nadal na wstępnym etapie projektowania inżynieryjnego.

Szczegółowe plany inżynieryjne i zarządzania środowiskiem zostaną sfinalizowane z udziałem odpowiednich organów administracji w trakcie procesów regulacyjnych i wydawania pozwoleń w ramach procedury oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) i przygotowania planu zagospodarowania złoża (PZZ).