PROJEKT OLZA : http://www.projektolza.com/ : Mapa Strony

Zagospodarowanie odpadow przerobczych

Infrastruktura powierzchniowa Projektu Olza będzie obejmować wysoko zaawansowane technicznie składowisko odpadów przeróbczych, z wieloma urządzeniami przechwytywania ewentualnych wycieków i ich zagospodarowania, w celu zapewnienia bezpiecznego i docelowego składowania odpadów przeróbczych.

Odpady przeróbcze stanowi zmielona skała pozostała po zakończeniu procesu wydobywczego i przeróbczego, po pozyskaniu cennych minerałów, tj. minerałów cynku i ołowiu. Odpady przeróbcze zawierają również bardzo niewielkie ilości rezydualne reagentów stosowanych w procesie flotacji pianowej.

Chociaż stałe odpady przeróbcze w ramach Projektu Olza będą nieszkodliwe, woda używana do ich transportu na składowisko prawdopodobnie nie będzie spełniać unijnych norm jakości. Woda ta będzie ponownie używana w procesie przeróbczym i/lub oczyszczana w nowoczesnej instalacji oczyszczania wody, położonej na miejscu w celu osiągnięcia unijnych norm jakości wody przed jej odprowadzeniem do odbiornika.

Mieszanina stałych odpadów przeróbczych (piasek i cząstki szlamu) i wody będzie transportowana z zakładu przeróbczego na składowisko rurociągiem, a następnie składowana w obiekcie zagospodarowania odpadów. Z czasem nastąpi konsolidacja stałych odpadów na dnie składowiska, gdzie utworzą gęstą, nieprzepuszczalną warstwę, a woda będzie się zbierać na powierzchni zbiornika sedymentacyjnego, gdzie zostanie zatrzymana do ponownego użytku w zakładzie przeróbczym i/lub oczyszczona przed odprowadzeniem do środowiska.

Kliknij, aby powiększyć

Schematyczny przekrój składowiska odpadów przeróbczych, pokazujący wykonane nasypy, skonsolidowane stałe odpady przeróbcze, a także instalacje do przechwytywania wody ze składowiska.

Składowisko odpadów przeróbczych w Projekcie Olza będzie obiektem o „zerowym zrzucie”. Oznacza to, że cała woda wchodząca do tego obiektu -- albo z odpadami przeróbczymi albo w formie opadów -- będzie zatrzymana do ponownego użytku w zakładzie przeróbczym i/lub oczyszczana przed odprowadzeniem do środowiska.

Składowisko odpadów w ramach Projektu Olza będzie obejmować wiele funkcji projektowych i eksploatacyjnych w celu osiągnięcia „zerowego zrzutu”:

Składowisko będzie stopniowo rekultywowane podczas trwania Projektu Olza. Oznacza to, że, w miarę zapełniania określonego obszaru (kwatery) w obrębie składowiska, woda znajdująca się na powierzchni będzie usuwana, nawożona będzie żyzna gleba, a odpowiednia roślinność będzie sadzona w celu przywrócenia danej kwatery do stabilnego i produktywnego użytku.

Tylko część składowiska odpadów przeróbczych w ramach Projektu Olza będzie aktywna w danym czasie. Stałe odpady przeróbcze znajdujące się w czynnych kwaterach będą cały czas utrzymywane w wilgotnym stanie w celu ograniczenia powstawania pyłu.

Planowanie w ramach Projektu Olza znajduje się nadal na wstępnym etapie projektowania inżynieryjnego.

Szczegółowe plany inżynieryjne i zarządzania środowiskiem zostaną sfinalizowane z udziałem odpowiednich organów administracji w trakcie procesów regulacyjnych i wydawania pozwoleń w ramach procedury oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) i przygotowania planu zagospodarowania złoża (PZZ).


Copyright © 2021 by Projekt Olza   All rights reserved worldwide.
For more information, send questions and comments to
This page was created on Sat Oct 30, 2021 at 8:34:38 AM Pacific Time.