PROJEKT OLZA : http://www.projektolza.com/ : Mapa Strony

OLD Zezwolenia dla projektu

Organem uprawnionym do wydania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż surowców mineralnych jest Minister Środowiska.

Zakres koncesji na poszukiwania dla Projektu OLZA ogranicza się do czynności poszukiwawczych, które szczegółowo opisano w dokumentacji załączonej do wniosku firmy Rathdowney Polska. Wszystkie gminy, na których potencjalnie mają być podejmowane działania opisane we wniosku, otrzymały takie powiadomienie, celem zapoznania się ze sprawą i sprawdzenia dokumentacji dotyczącej koncesji.

Przyznanie koncesji stanowi zgodę Ministerstwa na prowadzenie poszukiwań, jednak nie zwalnia firmy z uzyskania innych, niezbędnych zezwoleń, takich jak np. uzyskanie zgody na działanie na terenie lasów.

W razie odkrycia złoża o znaczeniu gospodarczym w ramach Projektu OLZA, konieczne byłoby przeprowadzenie obszernej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i społeczeństwo, wskazującej warunki prowadzenia eksploatacji bez szkody dla środowiska naturalnego i osób zamieszkujących daną okolicę. W takim przypadku wyniki oceny byłyby również zaprezentowane władzom lokalnym i mieszkańcom. Dopiero po dopełnieniu tych formalności firma mogłaby złożyć wniosek o zezwolenie na wydobycie kopalin. W każdym przypadku wydanie koncesji na wydobycie surowców mineralnych wymaga zgody Ministra Środowiska, Ministra Gospodarki, władz samorządowych oraz konsultacji mieszkańców. Co więcej, zezwolenie takie powinno być zgodne z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Dzięki obecności Polski w strukturach europejskich polskie prawo oraz podejście do regulacji górniczych i środowiskowych muszą być zgodne z normami Unii Europejskiej i zapewniać jak największą ostrożność podczas wydawania zezwoleń na realizację tak rozległych projektów, jakim jest budowa nowej kopalni.


Copyright © 2021 by Projekt Olza   All rights reserved worldwide.
For more information, send questions and comments to
This page was created on Sat Oct 30, 2021 at 8:35:03 AM Pacific Time.